Maksimumkitap.com tedarikçi kuralları, tedarikçilerimizin ve onların alt tedarikçilerinin maksimumkitap.com ile oluşturackaları ticari ilişkilerinde uymalarını istediğimiz, standartları ve temel ilkeleri tanımlamaktadır. Hepsiburada.com tedarikçileri ile ilişkilerinde uyguladığı bu kurallar ile tedarik sürecinde sorumluluk sahibi, kalite ve iş yürütme hedefine uygun davranan tedarikçilerle ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir. Tedarikçilerimizden, işlerini yaparken yaptıklrı işin öneminin farkında olmalarını, kurallarımıza ve değerlerimize bağlı kalmalarını ve sektörümüzde uygulanmakta olan kurallara ve teamüllere saygı göstermelerini talep etmekteyiz. Bu talepler, maksimumkitap.com’a ürün sağlayan tüm tedarikçiler için geçerlidir. Tedarikçilerimizden, bu davranış kurallarında ifade edilen ilkelere uymaları beklenmektedir.

 

Bahsedilen kurallar'da öngörülen standartlar, maksimumkitap.com’un ticari faaliyette bulunduğu, tedarikçinin kendisi, bağlı kuruluşları, dağıtımını yaptığı ürünlerin firmaları ve iştiraklerinin yanı sıra personeli ile ilgili davranışlarda da beklentilerini ortaya koymaktadır.

 

Kurallar'ın kabulü, maksimumkitap.com tedarik sözleşmesinin ön koşuludur. Kurallar'a atıfta bulunulan sipariş emrinin kabulü suretiyle tedarikçi, tüm faaliyetlerinin bu kurallarda yer alan kayıtlara tabi olduğunu taahhüt eder. Bu kurallara uyulduğunun kanıtlanması, tedarikçi açısından herhangi bir üçüncü şahıs faydalanma hakkı doğurmaz. Kurallarda belirtilen standartlar, tedarikçiler ile maksimumkitap.com arasındaki yasal anlaşma veya sözleşme hükümlerinin yerine geçmez ve bunlara ektir.

 

a. Yasal Uygulamalar


Ticaret
Maksimumkitap.com ticari faaliyetlerinde uluslararası ihracat, ithalat ve ticaret yasalarına uygun hareket eder. Tedarikçiler de tüm küresel ticaret denetlemelerine, uluslararası ihracat ve ithalat yasalarına ve yönetmeliklerine uymalıdır.

Rekabet Hukuku
Tedarikçi, iş yaptıkları yetki alanlarını yöneten tekelcilik ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmalıdır.

Rüşvet ve Yolsuzluk
Tedarikçilerin herhangi bir kuruluşa, bireye rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi bir şeyi vermesi, teklif etmesi, kuruluş veya bireylerden bunları kabul etmesi yasaktır.

İlgili Yasa ve Düzenlemelerle Uyumluluk
Tedarikçinin iş etkinliklerini yürüttüğü veya hepsiburada.com’un tedarikçiden mal veya hizmet aldığı tüm ülkelerde, tedarikçinin geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyması beklenir.

 

b. Çalışma Koşulları


Zorla Çalıştırma
Tedarikçi sadece gönüllü iş gücü kullanmalı ve kendi özgür iradeleri ile çalışmak isteyen personeli istihdam etmelidir. Çalışanlarına herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırma uygulamamalıdır.

Çocuk İşgücü
Yerel kanunlarda, daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan (ILO sözleşmesi No.138'de belirtilen hariç) hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.

Taciz
Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, hukuka ve etik kurallara aykırı olup tedarikçiler tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.

Tazminat ve Ücretlendirme 
Tedarikçilerin çalışanlarına ödedikleri ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, yürürlükteki iş mevzuatlarına eşit veya daha fazla olmalıdır.

Çalışma Saatleri 
Tedarikçiler, yerel mevzuat daha az maksimum çalışma saati belirtmediği sürece ve olağanüstü iş koşulları haricinde, çalışanlardan düzenli olarak haftada 48 saatten çok ve toplamda çalışma haftası süresince (fazla mesailer de dahil olmak üzere) 60 saatten fazla çalışmasını talep etmemelidir. Tedarikçiler, fazla mesainin gönüllü olmasını ve yerel ve ulusal yasalara veya yönetmeliklere uygun şekilde ödemesinin yapılmasını sağlamalıdır. Olağanüstü iş koşulları haricinde çalışanların her yedi günlük dönem içerisinde en az bir gün izin günü olmalıdır.

Adil ve Eşit Muamele
Tedarikçi, faaliyetleri çerçevesinde çalışanlarına insanca, saygılı ve dürüst muamele göstermelidir:

- Tedarikçi, Ayrımcılığa ilişkin 111 No'lu ILO Sözleşmesine istinaden ırk, renk, din, cinsiyet, yaş, fiziksel kapasite, milliyet, cinsel tercih, siyasal görüş, sendika üyeliği, sağlık testleri yada medeni hâl gibi kriterler esasında ayrımcı işe alma ve çalıştırma uygulamalarında bulunmamalıdır.
- Psikolojik, fiziksel, cinsel ya da sözle taciz, korkutma, tehdit veya tacizin hiçbir türüne tolerans gösterilmemelidir. 
- Tedarikçi, çalışanların izlenmesine yönelik uygulamalarda bulunduğu ya da özel bilgiler topladığı takdirde çalışanlarının özel hayatının mahremiyetine saygı göstermelidir. 
- Tedarikçi, personelinin ve mülkünün güvenliği amacıyla güvenlik hizmeti sunmak üzere doğrudan veya sözleşmeli işçiler görevlendirdiğinde, güvenlik personelinin adil ve eşit muamele konusunda aynı standartları uygulamasını temin edecektir. 
- Tedarikçiler, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma dahil, istihdamla ilgili bütün kararlarda ırk, renk, ülke, cinsiyet, din, engelli durumlarında ayırımcılık yapmamalıdırlar. 

 

 

maksimum kitap ödeme bilgi
Alt Bilgi